BOTSWANA

Slaty Egret : 1989

Return to Botswana Index Return to Countries Index
Slaty Egret : 5 July 1989
SG 673 : 8t SG 674 : 15t
Slaty Egret
Roberts 70
Clements 20.0160
Slaty Egret
Roberts 70
Clements 20.0160
SG 675 : 30t SG 676 : 60t
Slaty Egret
Roberts 70
Clements 20.0160
Slaty Egret
Roberts 70
Clements 20.0160

 

Slaty Egret : 5 July 1989
SG 677 ms : 4v as above
Slaty Egret
Roberts 70
Clements 20.0160