TANZANIA

Sea Birds : 1999 (Sheet 1)

Return to Tanzania Index  Return to Countries Index
Page 1 Sheet 2

 

Sea Birds : 20 August 1999 (Sheet 1)
9 x 250s
Birds as per Page 1