CHESTNUT-BACKED FINCHLARK
(Etosha)
 

Return to Stamps Return to Photo Index